Anđelija iz Leskovca dobila bubreg od svoje majke

Foto: dr Milić

U Uni­ver­zi­tet­sko-kli­nič­kom cen­tru (UKC) u Ni­šu uspe­šno se na­sta­vlja re­a­li­za­ci­ja pro­gra­ma tran­splan­ta­ci­je or­ga­na.

Ka­ko su is­ta­kli na Kli­ni­ci za kar­di­o­hi­rur­gi­ju, ko­ja je po­sta­la pra­vi cen­tar za tran­splan­ta­ci­ju, i u ovoj go­di­ni uči­ni­će se sve ka­ko bi se po­mo­glo svim bo­le­sni­ci­ma ko­ji če­ka­ju šan­su za nov po­če­tak.

„Na ovoj kli­ni­ci je pre ne­ko­li­ko da­na oba­vlje­na pr­va tran­splan­ta­ci­ja bu­bre­ga u 2024, ka­da je An­đe­li­ja (29) iz Le­skov­ca do­bi­la no­vi bu­breg od do­no­ra – od svo­je maj­ke Vi­o­le­te (53). Tran­splan­ta­ci­ja je uspe­šno oba­vlje­na, a obe pa­ci­jent­ki­nje do­bro su pod­ne­le pri­pre­mu za ope­ra­tiv­ni za­hvat, kao i sve po­sle nje­ga”, re­kao je za Po­li­ti­ku prof. dr Dra­gan Mi­lić, di­rek­tor ni­ške kar­di­o­hi­rur­gi­je.

Vi­še­me­seč­ne pri­pre­me za tran­splan­ta­ci­ju bi­le su na­por­ne, ali i uspe­šne, is­pri­ča­la je An­đe­li­ja, ko­ja se po­sle uspe­šnog za­hva­ta na ni­škoj kar­di­o­hi­rur­gi­ji opo­ra­vlja na Kli­ni­ci za ne­fro­lo­gi­ju ni­škog UKC-a:

„Sve je za sa­da, a na­dam se da će ta­ko bi­ti i ubu­du­će, u naj­bo­ljem re­du i da ću za­hva­lju­ju­ći do­bro­ti, od­luč­no­sti i hra­bro­sti mo­je ma­me, ži­ve­ti kao sav osta­li svet. Opo­ra­vljam se i već sa­svim dru­ga­či­je gle­dam na bu­duć­nost i svoj no­vi ži­vot”, is­pri­ča­la je An­đe­li­ja, a nje­na maj­ka Vi­o­le­ta, ko­ja se po­sle tran­splan­ta­ci­je na­la­zi na Kli­ni­ci za uro­lo­gi­ju, ta­ko­đe se uspe­šno opo­ra­vlja.

„Ćer­ka i maj­ka bi­le su pod bud­nim okom Kli­ni­ke za ne­fro­lo­gi­ju i di­rek­tor­ke prof. dr Bran­ke Mi­tić, pu­nih osam me­se­ci to­kom pri­pre­ma za tran­splan­ta­ci­ju”, uka­zao je Mi­lić, is­ta­kav­ši da su te­melj­ne pri­pre­me naj­vi­še i do­pri­ne­le uspe­šnom za­hva­tu.

„Uvek po­sto­je broj­ni iza­zo­vi ko­ji mo­gu do­ve­sti i do te­ških kom­pli­ka­ci­ja u po­stup­ku i to­kom sa­mog pro­ce­sa tran­splan­ta­ci­je. Ovo­ga pu­ta, za­i­sta, sve je do per­fek­ci­je ura­đe­no do sa­mog za­hva­ta, ta­ko da je po­sle pe­to­ča­sov­ne ope­ra­ci­je, ko­ju je re­a­li­zo­va­la eki­pa na­ših struč­nja­ka, ja­sno da se po­sle sve­ga sa­mo mo­že po­že­le­ti sre­ća u pred­sto­je­ćem ži­vo­tu An­đe­li­ji i do­no­ru maj­ci Vi­o­le­ti”, re­kao je Mi­lić.

Pratite REШETKU na Facebook, Instagram, X (Twitter) i TikTok mreži. Budite uvek u toku!

Pretplati se
Obavesti o

Komentari koji sadrže psovke, uvrede, pretnje i govor mržnje na nacionalnoj, verskoj, rasnoj osnovi, kao i netoleranciju svake vrste neće biti objavljeni. Prilikom pisanja komentara vodite računa o pravopisnim i gramatičkim pravilima. Nije dozvoljeno pisanje komentara isključivo velikim slovima niti promovisanje drugih sajtova putem linkova. Komentare i sugestije u vezi sa uređivačkom politikom ne objavljujemo, kao ni komentare koji sadrže optužbe protiv drugih osoba. Objavljeni komentari predstavljaju privatno mišljenje autora komentara, odnosno nisu stavovi redakcije Rešetka portala.
Za više informacija pogledajte Pravila korišćenja.

1 Komentar
Najstarije
Najnovije Najviše glasova
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare

Sve pohvale profesoru Milicu i njegovoj ekipi!